INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

HRAD LEVÍN

SITUACE HRADU

Na ostrohu, nad říčkou Oleškou, na konci hřebenu, který se táhne od Nové Paky k Levínské Olešnici, stával malý hrad dvojdílné dispozice jménem Levín. Hrad Levín byl typickým představitelem úsporného šlechtického sídla, kde hlavní palác plnil obytnou i obrannou funkci a funkci hospodářskou zastávalo přilehlé předhradí. Celý komplex byl obehnán příkopy a vysokými valy s hradbou.


Přistup přes příkop na plochu předhradí hradu Levín

Hrad Levín ze severní strany dobře chránily srázy svažující se strmě do údolí říčky Olešky a od jihu byl od skalního hřebene oddělen hlubokým příkopem a chráněn navršeným vysokým náspem, za kterým byl vykopán další příkop. Nejvyšší val pak nalezneme právě na východní straně, která byla nejvíce přístupná - dnes podél valu vede lesní cesta z Levínské Olešnice. Na této straně byla i hlavní brána, kterou bylo možné vstoupit do poměrně rozsáhlého předhradí. Lichoběžníkové jádro hradu, na severní straně ostrožny, bylo od předhradí odděleno hlubokým příkopem. Dlouhý obytný hradní palác, plnící i obrannou roli lze situovat na severovýchodní straně hradního prostoru. Na západní straně hradního jádra, u čelní hradby, přiléhala k paláci drobná přístavba (snad malá schodišťová věž) Další menší dům lze situovat do protilehlého nároží čela. Stavby byly z důvodu obrany otočeny k předhradí užší štítovou stranou. Do dnešních dob se však z hradu dochovalo jen málo – v lesním porostu jsou znatelné pouze zbytky valů a příkopů a z budovy hradu zbyla jen nepatrná hromádka kamení, kterou lze při návštěvě hradu vystopovat v hustém lesním porostu. Na místě dnešního předhradí nalezneme tábořiště. Od severu si lze pěšinkou, vedoucí obrysem opevnění po mohutných valech a přes příkopy, prohlédnout nepatrné zbytky hradu.

Předpokládá se, že hrad byl založen na přelomu 13. a 14. století a snad ho založil někdo z rodu Načeraticů. Známa je zpráva o Načekovi z Levína, který je připomínaný v listině pojednávající o prodeji Kostomlat. Je možné, že právě Naček byl stavitelem hradu, protože v dokumentu z roku 1318 se uvádí ještě jako Naček z Konecchlumí. Dále se lze dopátrat informace o dalším majiteli, který se jmenoval Jakub z Levína, který zde panoval v letech 1363 – 1375. Není však známo jestli byl Jakub některým z potomků Načeka, nebo patřil do jiného rodu. Po Jakubovi je ještě zmínka o Zdeňkovi z Hustířan a na Levíně, jako spolupatronovi kostela v nedaleké Olešnici a jeho působení zde se datuje do let 1380 – 1421. Zdá se, že již počátkem 15. století bylo levínské zboží sloučeno s kumburským panstvím, se správou na hradu Kumburk. Tím hrad Levín ztrácí na významu jako centrální sídlo panství. Dílo zkázy na hradě zřejmě dokonaly husitské války, za kterých úplně zpustl a byl pobořen - zdivo bylo postupně rozebíráno na stavby v okolí.

Hrad Levín
Ostroh vybíhající do údolí se skromnými zbytky hradu Levín.

Skromné zbytky kamenů z hradu a dodnes patrné mohutné valy, či poměrně hluboké příkopy, nalezneme na zalesněném ostrohu nad vesničkou Levínská Olešnice, cestou asi 600 metrů po červené turistické značce od stejnojmenné vlakové zastávky. Cesta ke hradu vede z vesnice kousek do kopce, polní cestou, na okraj lesa, kde hrad původně stával. Na předhradí lze narazit na táborníky, kterým jeho plošina, obklopená valy, poskytuje vhodné kryté tábořiště.

FOTOGALERIE


Cesta do Levínské Olešnice vede podél mohutného východního valu (6/2016)


Zalesněná ostrožna hradu Levín pohledem od vesnice Levínská Olešnice (6/2016)


Turistický rozcestník u vstupu do hradu (6/2016)


Cesta do hradu prostupuje mohutným východním valem (6/2016)


Pohled severním směrem na příkopy kolem hradního jádra (6/2016)


Jižní příkop byl tesaný částečně do skály (6/2016)


Pohled přes rozlehlé předhradní k jádru hradu(6/2016)


Severozápadní strana se prudce svažuje do údolí (6/2016)


Severozápadní strana s nižším valem (6/2016)


Severozápadní příkop vedoucí kolem jádra hradu (6/2016)


Východní val...(6/2016)


...postupně přechází do jižního s hlubokým příkopem, který odděluje ostrožnu od hřebene (6/2016)


Jižní, hluboký příkop (6/2016)


Příkop mezi předhradím vlevo a jádrem hradu vpravo (6/2016)


Hluboký příkop chránící jádro hradu (6/2016)


Detail skromných stavebních pozůstatků (6/2016)


Hradní příkop se zbytky rumu (6/2016)


Kamení z hradu vyskládané jako novodobé přemostění východního příkopu (6/2016)


Tábořiště uprostřed předhradí (6/2016)


Cesta z Levínské Olešnice k hradu (6/2016)

PANORAMA

Panorama z hradu Košťálov
Vlevo východní a nejvyšší val a zadní příkop - vpravo plošina předhradí (6/2016)

Panorama z hradu Košťálov
Kompletní panorama 360° předhradí (6/2016)

Panorama z hradu Košťálov
Jádro hradu z předhradí (6/2016)

Panorama z hradu Košťálov
Jádro hradu z příkopu (6/2016)

Panorama z hradu Košťálov
Pohled od lesa k Levínské Olešnici (6/2016)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín