INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

TVRZ KOVAČ

POPIS TVRZE

Ves Kovač, ač rozlohou neveliká, patří k jedněm z nejstarších obcí na jičínsku. Datum založení obce je kladeno na konec 13. století a první písemná zmínka v rukopisech pochází z roku 1318, kdy je jako majitel vsi uváděn Ota z Byšic. Krajina v okolí obce je rovinatá a půda úrodná, což vyhovuje zemědělskému využití, dá se tedy předpokládat, že již v té době existuje v Kovači opevněný hospodářský dvůr nebo i dokonce tvrz. Prvním majitelem, který má přídomek z Kovače je Bohuněk Šatlo a zápis o něm pochází z roku 1397. Jeho syn Zdeněk Šatlo z Kovače je pak doložen v zápisu při nabytí majetku v roce 1418 a další člen z rodové větve Šatlů je uváděn v roce 1422 a je jím Jan Šatlo z Kovače. V roce 1513 kupuje zdejší zboží Matěj Libák z Radovesic. Do této doby se v dokumentech vždy píše o kovačském zboží a nikoli o tvrzi. První zmínka o samotné tvrzi je záznam ve správní knize z roku 1530, kdy tvrz Kovač, hospodářský dvůr a celé kovačské zboží včetně čtyř vesnic k tvrzi náležející prodávájí bratři Václav, Petr a Hroch Bílský z Kařišova Janovi Jilemnickému z Kounic a Oujezdce. Další zmínka o tvrzi je však zároveň i poslední, v roce 1584 je kovačské zboží, rozšířené o další hospodářský dvůr, přeprodáno rodem Jilemnických Jaroslavu Smiřickému ze Smiřic. Spojováním malých panství do větších celků, přestává tvrz stejně jako spousta jiných správních staveb sloužit jako správní a zaniká. I když se dá předpokládat její více než dvousetletá existence, jsou o samotné tvrzi vlastně jen tyto dvě zmínky ze 16. století, kdy již je její osud vlastně zpečetěn. Jaroslav Smiřický zdejší panství připojuje v roce 1586 ke statku v Úlibicích a v této době je tvrz uváděna jako opuštěná a pustá. Kámen je postupně rozebírán na stavbu nových hospodářských stavení a okolí centra obce postupně upravováno.

Kovač tvrz
Tvrziště Kovač

Do dnešní doby se blízko centra obce Kovač zachovalo poměrně rozsáhlé tvrziště. To má poměrně pravidelný, avšak stavbou silnice narušený kruhový tvar a na některých místech je znát i terénní vlna naznačující průběh bývalého příkopu a obranného valu. Součástí obranného celku zřejmě byl i nedaleký Kamenický potok, který obcí protéká a dnes již zaniklý rybník - v současnosti jen jeho zbytek v podobě vodní nádrže. Díky nim bylo možné zalít okolní louky vodou a posílit tím obranu tvrze. Do pahorku tvrziště byl vyhlouben sklep, snad na místě, či s využitím sklepa původního - z polohy se však dá předpokládat, že s původní tvrzí nemá nic společného. Sklep je uzamčený a zřejmě využívaný (2012). Tvrziště nalezneme asi 100 metrů severozápadně od centra obce, za domem čp. 36 - nedaleko požární nádrže, u silnice do Butovse. Výrazná terénní vlna lemovaná krásnými vzrostlými stromy se nedá přehlédnout. Přes silnici pak nalezneme budovy zdejšího bývalého zemědělského družstva, či spíše jeho zbytky, které vyrostly na místě původního kovačského hospodářského dvora.

PANORAMA

Kovač tvrz
Tvrziště od západu

Kovač tvrz
Pohled na pahorek tvrziště od severovýchodu

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín