INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

HRADIŠŤKO - TVRZ

HISTORIE A POPIS TVRZE

Ves Hradišťko, která dostala jméno od nedalekého slovanského hradiště, se poprvé připomíná v r. 1143 jako majetek Strahovského kláštera. V r. 1389 bylo Hradišťko již příslušenstvím blízké Ostroměře. V průběhu 15. století ves z neznámých příčin zanikla a v 16. století se zde připomíná již jen dvůr. Při něm vznikla v první polovině téhož století i tvrz. Jejími zakladateli snad byli bratři Václav a Jan z Rokytníka. Tvrz se poprvé připomíná v r. 1553, kdy ji při dělení ostroměřského statku mezi oběma bratry dostal Jan z Rokytníka. Tehdy se výslovně uvádí, že jde o nově vybudovanou tvrz. Tato tvrz je v podstatě zachována dodnes. V r. 1609 po smrti Adama Ostroměřského z Rokytníka poručníci jeho nezletilých dětí prodali tvrz a dvůr Hradišťko Jaroslavovi Smiřickému ze Smiřic. Od této doby tvrz přestala být panským sídlem a změnila se v pouhou hospodářskou budovu dvora, neboť Jaroslav Smiřícký připojil Hradišťko ke svému hořickému panství.

V r. 1623 po konfiskaci majetků rodu Smiřických získá Hradišťko Albrecht z Valdštejna. Připojil ho k Holovousům a vytvořil z něho léno frýdlantského vévodství. Toto léno v r. 1629 postoupil Alžbětě Štosové, rozené Miřkovské. Po Valdštejnově smrti v r. 1634 zůstalo Hradišťko Alžbětě i nadále, ale bylo opět změněno v dědičný statek. Po několika dalších majetkových změnách prodal v r. 1680 Ferdinand Rudolf de Carmes tvrz Hradišťko s dvorem Hugovi Haltigovi, opatovi kláštera ve Valdicích, který připojil Hradišťko k sobčickému panství. Jak svědčí údaj z r. 1680, byla tvrz i při častých změnách majitelů, kteří na ní nesídlili, stále udržována. Za klášterní držby došlo k menším úpravám interiérů, aby bylo možné budovu lépe využívat pro hospodářské účely.

Ke konci 18. století po zrušení valdického kláštera byl zrušen i dvůr v Hradišťku a změněn v poddanskou usedlost. I po roce 1945 náležela budova tvrze JZD Podchlumí a sloužila jeho hospodářským potřebám. Dnes je v soukromých rukách. Tvrz je jednopatrová budova, obdélníkového půdorysu, krytá mansardovou střechou. V přízemí jsou zčásti zachovány lunetové klenby. Přilehlé budovy jsou pak pozůstatkem hospodářského dvora.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín