INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION - po kolejích Českého ráje, Podkrkonoší a dál

RYBNÍK ŽABAKOR

Největší vodní plochu Českého ráje nalezneme v jeho západní části, skoro u paty Příhrazských skal – a tou plochou je rybník Žabakor. Rybník se rozkládá na katastru obcí Březina a Žďár u Mnichova Hradiště a zabírá plochu 45 hektarů. Vznik rybníka se datuje až do 16. století, kdy byl založen hlavně se záměrem chovu ryb. Poloha rybníka při jeho zakládání byla volena poměrně vhodně, neboť jeho podloží je tvořeno z vápnitých jílovců a slínovců, a ty jsou poměrně málo propustné. Hráz rybníka Žabakor je dnes součástí silnice 3. třídy, která vede z Doubravy do Březiny. Rybník napájí říčka Žehrovka, která sbírá své vody ze svodnic v Českém ráji a za hrází rybníka se po asi 800 metrech vlévá do řeky Jizery. V minulosti tekla říčka skrz rybník, dnes je Žehrovka odkloněna a obtéká rybník obtokem strouhou po jeho severní straně.

žabakor
Panorama rybníka Žabakor z hráze

Území celého rybníka Žabakor, sousedního malého rybníka Oběšenec, který leží jižně od Žabakoru a přilehlých mokřadů, bylo v roce 1998 vyhlášeno přírodní rezervací, přičemž výměra celé rezervace čítá 80,5 hektaru s ochranným pásmem 18 hektarů. V současné době má hlavně hodnotu přírodovědeckou, vyskytují se zde téměř dvě stovky druhů ptactva, z nichž dobrá stovka zde hnízdí a rostou zde mokřadní rostliny typické pro zdejší krajinu. Celý rybník je ornitologicky sledován již více než 100 let. K typickým představitelům ptáků patří moudliváček lužní, který si staví svá hnízda blízko vody v okolních vrbách či topolech. Z dalších představitelů fauny lze zde vidět např. potápky černokrké, bukáčka malého, kachny, rákosníky, cvrčilky slavíková, žluvy hajní a dokonce sem v poslední době zalétá i orel mořský, kterého se svým rozpětím křídel až 2,5 metru nelze přehlédnout. Floru zde zastupují vzácný a zvláště chráněný prstnatec májový či úpolín evropský, dále např. Žebradka bahení, všivec bahení nebo kruštík polabský. Rybník lemují stromy vysázené v 50. letech 20. století a z nich převládají hlavně topoly černé, ale nejdeme zde i topoly bílé, jasany stepilé či duby lesní. K rybníku se dostaneme pěšky nejlépe z vlakové zastávky Březina nad Jizerou, cestou po silnici pod dálniční most asi 500 metrů. Auto je možné zaparkovat na hrázi rybníka.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregionu: Lukáš Prýmek, Jaroslav Runčík

Poděkování za spolupráci: Martin Vaistauer

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2022 Interregion Jičín